Revision och rådgivning

Revision skapar trygghet. För dig, för din bank, dina kunder, för leverantörer och för dina anställda. Moore Allegretto erbjuder revision och rådgivning.

Revision är vår kärnverksamhet som vi ständigt utvecklar och effektiviserar. Revisionen är grunden för att skapa trygghet. I revisionen fångar vi upp märkligheter, sådant som kan förbättras, sådant som gör det svårt att se verkligheten. Med våra råd och tips kan du skapa bättre beslutsunderlag och ta bättre beslut.

Vi följer FARs allmänna villkor för revision respektive rådgivning. Se www.far.se. Revision skapar förtroende för ditt företag.

Revision

Revision skapar trygghet. För dig, för din bank, dina kunder, för leverantörer och för dina anställda.

Efter revisionen får du ett kvitto på att de finansiella rapporterna ger en rättvisande bild av verksamheten. Vi säkerställer att redovisningen återspeglar verkligheten genom att hjälpa dig att tillämpa god redovisningssed och att granska att kontrollerna fungerar. Dina intressenter kan lita på det som står i årsredovisningen. Det är trygghet.

Rådgivning

Vårt interaktiva arbetssätt gör att rådgivning blir en naturlig del i vårt samarbete med dig och ditt företag. Vi är ett bollplank för frågor som rör flera områden.

  • Skatter för dig och ditt företag
  • Tillämpning av god redovisningssed
  • Generationsskiften
  • Bolagsstrukturer för ökad trygghet
  • Lönsamhetsfrågor
  • Förberedelser inför en försäljning
  • Bolagsstyrning och intern kontroll

 

Branscher och områden

Med över 15 påskrivande revisorer på byrån har vi både bredd och djup. Vi är av alla sorter, det finns alltid någon för just dig. Många är generalister som ofta har någon eller några fördjupningar. Här är ett axplock av områden som vi gillar.

Ägarledda företag

Ägarfrågor, bolagsstruktur, skatter för bolag och ägare och allmän rådgivning är viktiga komponenter vid sidan av ren revision. Läs mer…

Utlandsägda bolag

Vi reviderar företag som ingår i internationella koncerner. Det kan både vara bolag som är listade på utländska börser och bolag som ägs på annat sätt. Ofta finns rapporteringskrav till utländska ägare eller revisorer.

Noterade bolag

Vi är revisorer i och utför andra tjänster för bolag som är noterade på olika listor. Det kan röra sig om koncernrapportering, tillämpning av god redovisningssed, bolagsstyrning och olika typer av yttranden i samband med emissioner och andra aktiebolagsrättsliga åtaganden.

Ideella organisationer och stiftelser

Många av oss arbetar med icke vinstdrivande organisationer. Gör vi ett bra jobb här, kan vi hjälpa till att förändra världen! Det är därför det är så roligt att arbeta med ideella organisationer och stiftelser. Läs mer…

Bostadsrättsföreningar

Vi har bred och djup erfarenhet av revision i bostadsrättsföreningar. Det finns många viktiga frågor som bland annat rör hur tillgångar ska hanteras i bokföringen och styrelsens roll och ansvar. Läs mer…

Revision och rådgivning Moore Allegretto

Dela detta:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VÅRA TJÄNSTER

Finansiell rapportering

Vår avdelning för finansiell rapportering hjälper företag och organisationer med att sammanställa finansiell rapportering. Det

Bolagsstyrning

En bra struktur på er bolagsstyrning ger goda förutsättningar för lönsamhet. Med rätt information kan

Due Diligence

Ska du köpa eller sälja en verksamhet? Vi hjälper dig med finansiell och juridisk besiktning om du planerar att förvärva en verksamhet, en due diligence.

BRANSCHER

Ägarledda företag

Med revision i ditt ägarledda företag skapas tillförlitlighet till dina finansiella rapporter hos dina intressenter,

Ideella organisationer

Vi arbetar mycket med ideella organisationer. Det finns mycket att förhålla sig till för ideella